IPB
 
Add share! Reply to this topicStart new topic
მასტერკლასები ქორეოგრაფიაში, ვედრა ლარად
გამოხმაურება Oct 9 2008, 00:44
გამოხმაურება #1


გიორგი ბერიკელაშვილი
*******

ჯგუფი: ადმინისტრატორი
ნიკის ჩასმა
ციტატის ჩასმა
გამოხმაურება: 2,030
რეგისტრ.: 8-April 08
მდებარ.: აქვე...
მომხმარებელი № 1მასტერკლასების მიზანია ქართული ხალხური ცეკვის სიწმინდეების დაცვა, სვანური ცეკვისათვის დამახასიათებელი დეფიციტად ქცეული მოძრაობების, ილეთების ჩვენება, მოცეკვავეთა და ქორეოგრაფთა საშემსრულებლო და სადადგმო დონის ამაღლება, ქორეოგრაფთათვის ცოცხალი უნიკალური მასალის მიწოდება.

მასტერკლასები ტარდება სვანური ცეკვის დიდოსტატთა მონაწილეობით.11-12 ოქტომბერი: მონაწილეთა აკრედიტაცია 11-17 სთ (დ. აღმაშენებლის გამზ #68)

13 ოქტომბერი: 11 სთ მასტერკლასების გახსნა. 12-15 სთ პრაქტიკული სწავლება.

14 ოქტომბერი: 11-15 სთ პრაქტიკული სწავლება.

15 ოქტომბერი: 11-15 სთ პრაქტიკული სწავლება.

16 ოქტომბერი: 11-15 სთ პრაქტიკული სწავლება.

17 ოქტომბერი: მასტერკლასების დახურვა შემაჯამებელი თეორიული სემინარი, სერტიფიკატების გაცემა 11-სთ.მასტერკლასების ხელმძღვანელი - უჩა დვალიშვილი.დამატებითი ინფორმაცია:

რუსთაველის გამზირი #22

ტელეფონი: (995 32) 437070
--------------------
პოსტის საინფორმაციო მხარდამჭერია "ალაზანი". ოქროს სპონსორი - "ბლექ ინტერნეიშენალზი". ოფიციალური გადამყვანი "British Airways". მთელი კოლექტივი მადლობას ვუხდით მეფუტკრე მაყვალას გოგოს, წუხანდელი ღამისთვის.

2003-2010 — komisia Posting Group ™. ყველა უფლება დაცულია.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
გამოხმაურება Oct 26 2008, 21:10
გამოხმაურება #2


ფორუმელი
**

ჯგუფი: Alazani Member
ნიკის ჩასმა
ციტატის ჩასმა
გამოხმაურება: 53
რეგისტრ.: 11-June 08
მდებარ.: tbilisi
მომხმარებელი № 248იცით რა კარგი იყო მასტერკლასებიიი smile.gif ძალიან საინტერესო . იმედია აწიც გაგრძელდება და კოველწელს ახალ- ახალ ინფორმაციებს მივიღებთ საქაღთველოს კუთხეებიდან. როგორციქნა ქორეოგრაფებს გვეღირსა როგორციქნა ექსპედიციები და მასრეტკლასები .ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ფოკლორის ცენტრს smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
გამოხმაურება Dec 21 2008, 22:05
გამოხმაურება #3


ფორუმელი
**

ჯგუფი: Alazani Member
ნიკის ჩასმა
ციტატის ჩასმა
გამოხმაურება: 53
რეგისტრ.: 11-June 08
მდებარ.: tbilisi
მომხმარებელი № 248
masterklasebi qoreografiaSi

folkloris mxardaWeris saprezidento nacionaluri programis farglebSi, saqarTvelos kulturis, ZeglTa dacvisa da sportis saministrom, folkloris centris iniciativiT 13-17 ortombers Caatara masterklasebi qoreografiaSi.
masterklasebi miznad isaxavda svanuri auTenTikuri sacekvao fokloris popularizacias, Seswavlas da Cvens TanamedroveobaSi damkvidrebas. raTa miviwyebas ar mieces is unikaluri sacekvao nimuSebi rac dRemde Semogvinaxa Cvenma winaprebma.
swored am saqmes emsaxureba wlebis ganmavlobaSi svaneTis mestiis raionis simRerisa da cekvis saxelmwifo ansambli "riho" kandid merlanis xemlZRvanelobiT. masterklasebi Caatares am ansamblis uxucesma warmomadgenlebma:
kandid merlani
anatoli gerliani
guliver gerliani
geno gerliani
trisatan pakeliani
muradi fircxelani
aCiko murRvliani
ruslan stefliani
vaxtang filfani
giorgi merlani
masterlasebs xelmZRvanelobda folkloris saxelmwifo centris qoreografiuli mimarTulebis xelmZRvaneli prof.uCa dvaliSvili. igi Seecada xuTi dRis manZilze maqsimalurad meti informacia mogveZiebina ara marto konkretulad svanur ferxulebze, aramed maT ritualebze, wes_Cveulebebze da zogadad folklorze. vfiqrobTa amis codna aucilebeli winapirobaa qarTuli xalxuri cekvis damdgmeli qoreografebisTvis. masterklasebis samuSao procesi mimdinareobda, rogorc praqtikuli aseve Teoriuli kuTxiT. winaswar momzadda samuSao programa, romelic iTvaliswinebda savaraudod 20-25mde ferxulsa da cerileTebis jgufis Seswavlas. magram drois simciris gamo mxolod 20-mde ferxuli da "cerulis" Seswavla moxexda. imeds vitovebT, rom svanuri sacekvao folkloruli nimuSebis Segrovebaze muSaoba kvlavac gagrZeldeba da aseTi saxis RonisZiebebi nayofier Sedegs gamoiRebs qarTul qoreografiul samyaroSi.

aseve mniSvnelovania is faqti, rom folkloris saxelmwifo centris mizania mastreklasbze dafiqsirebuli Canaweris gaSifrva


da wignad Tu DV diskad gamocema. vfiqrobT es winapirobaa imisa, rom unayofod namdvilad ar Caivlis es dReebi. garda amisa masterklasebze monawile TiToeul wevrs SesaZlebloba hqonda sakuTari video Tu audio teqnikiT moexdina masalis fiqsacia.

svanuri sacekvao foklori mravalferovnebiT xasiaTdeba. am kuTxes Zalian kargada aqvs Semonaxuli is "margalitebi" riTis sazrdoobs qarTuli xalxuri qoreografia. amas istorikosebi, eTnografebi da foklorisTebi misi geografiul-istoriuli foniT xsnian. svaneTi saqarTvelos maRalmTiani kuTxea. aq SedarebiT gvian da Znelad mkvidrdeba civilizaciis gavlenebi, romelic garkveuwilad ugulvelyofs xalxSi damkvidrebul wes-Cveulebebs.
amasTan dakavSirebiT isaubres Cvenma stumrebma da ganacxades, rom TviT svaneTSic ki garkveuwilad gansxvavdeba zemo da qvemo svaneTis erTi da igive formisa da Sinaarsis cekvebi erTmaneTisagan. amas isinic geografiuli mdebarebareobiT xsnian da fiqroben, rom swored amitomac zemo svaneTSi ufro ukeTaa Semonaxuli folklori. miuxedavad imisa, rom improvizaciis qvecnobieri survili yvela xelovans uCndeba Semoqmedebis dros, isini TavianT ansamblSi naklebad mimarTaven am xerxs da ucvlelad toveben TiToeul folklorul nimuSs.
svanur sacekvao kulturas mkveTrad gansxvavebuli saSemsruleblo xasaTi da manera gaaCnia. samwuxarod xSirad qoreografebi am faqtors ar iTvaliswineben da ansamblebis repertuarSi ar Cans ama Tu im kuTxis sacekavo leqsikis damaxasiaTebeli manera, xasiaTi. arada qarTul xalxur cekva xom swored amiTaa saintereso da aseve unikaluri Tavisi SinaarsiT.
rogorc ukve avRniSneT masterklasebis samuSao gemgma iTvaliswinebda, rogorc praqtikul aseve Teiriul seminarebs. ris saSualebiTac moxexda dRemde dauzustebeli ferxulebis formisa da Sinaarsis garkveva. Cvenma stumrebma warmogvidgines sruliad ucnobi Zalzed saintereso formis cekva "kasleTula", romelsac mamakacebi da qalebi erTad asruleben " Samareras" simReraze.
ansamblma "rihom" Sesrula sarTulebiani ferxuli "mimiqela", romlis mxolod saferxulo moZraoba iyo dRemde cnobili avTandil TaTaraZis mier moZiebuli. axla ki movismineT misi saferxulo teqsti, visaubreT Sesrulebis formasa Tu Sinaarsze.
orsarTuli ferxulis "mirmiqelas" Sesrulebis dros pirveli sarTuli emuqreba meore sarTuls saxumaro teqstiT: Camogagdeb da mxars mogtex!
am dros meore sarTuli pasuxobs: ver Camomagdeb da ver momtex.
Semdeg isev pirveli sarTuli emuqreba: Camogagdeb da barZays mogtex!
meore sarTuli: ver Camomagdeb da ver momtex.
saferxulo teqsti manamde grZeldeba, sanam pirveli sarTuli muqaras ar daamTavrebs da ucabedad ar Camoyris meore sarTuls.
amgvari ferxulebi svaneTis garda saqarTvelos sxava da sxva kuTxeSi aris dafiqsirebuli. kerZod mesxeT-javaxeTSi, romelis teqstic Zalian waagavs "mirmiqelas" da TiTqmis identuria. aseve dafiqsirebulia TuSeTSi-"qorbeRelas" da qarTl-kaxeTSi-"zemyrelos" saxelwodebiT. dResdreobiT es ferxulebi saritualo dResaswaulebze sruldeba da mniSvnelovani Sinaarsobrivi datvirTva aqvs.
masterklaszebze SevityeT, rom svaneTSi garda saferxulo Sairis-"bimurzelasi", romelic mxolod vaJebis SesrulebiTaa cnobili, arsebobs aseve qalTa Sairi dalize. dals rogorc nadirobis qalRmerTs Zalian did pativs scemdnen svaneTSi da Sesabamisad mis sapativcemulod Seqmnilia ferxulebic da Sairic. aqve gairkva, rom bail beTqilis miTSi naxsenebi "samTis ferxuli" anu "samTis WiSxaSi" igive dalis ferxulia anu "dalakojas xelRvaJalea". asevea "monadire Corlas" ferxulic. svanebis gadmocemiT igi yofila ganTqmuli, yovlisSemZle, brge vajkaci, romelsac soflis TavSeyris dros zeimze sTxoves ferxulSi Camdgoma da cekva. radgan man Seasrula xalxis Txovna da Cadga ferxulSi imdRidan fexuls daeqva "monadire Corlas ferxuli".
svaneTSi dRemdea SemorCenili ori mniSvnelovani dResaswauli: "lamproba" da "kvirikoba", romlebsac gansakuTrebiT didi zeimiT aRniSnaven. sayuradReboa "lamprobis" dResaswaulis dros Sesasrulebeli ferxulebis struqturuli analizi. maTi gadmocemiT " am dResaswaulze mosaxleoba moitanda salocavTan lampars , aseve zedaSesa da sefiskverebs. pirveli iTqmeboda wminda giorgis sagalobeli (sasurvelia samjer). locvis Semdeg sruldeboda sadidebeli saferxulo simRerebi: "didebaTa" da "laJRvaSi". salocavTan ritualis dasrulebis Semdeg sofeli midioda morige ojaxSi, romelsac vaxSami unda daexvedrebina stumrebisaTvis. sanam ojaxSi mividodnen gzaSi "rostom Wabukis" ferxuls Seasrulebdnen, xolo ojaxSi ki sruldeboda sxva danarCeni ferxulebi da cekvebi".
aRsanisnavia, rom didebis ferxuli da misi warmoSobis safuZveli adre emsaxureboda mxolod mTvaris Tayvaniscemas, Semdeg etapze, rogorc irkveva igi ukve RvTaebaTa saerTo sadidebel ferxulad rCeba, romlis teqstis misamarTi icvleba, danarCeni ki TiTqmis erTi da igivea, rac xvTaebaTa qeba-didebaSi da Sesawiravis xotbaSi gamoixateba.

rac Seexeba svanur ferxuls "dideba Taringzelas", miZrvnils mTavarangelozis didebisadmi, aq xalxi dasawyisSi uSualod mTavar angelozs adidebs da Svelas iTxovs misgan, Semdeg ki Sesawiravia CamoTvlili da xotbaa gadmocemuli. xolo religiur-ritualuri Sinaarsis ferxuli "laJRavSi" winamZRolis mniSvnelobas atarebs. svani xalxi adidebs da Sesawiravs ugzavnis im RvTaebas, romelic maTi warmodgeniT win miuZRvis Sromasa da brZolaSi. am RvTaebad ki TaTaraZe miiCnevs wminda girgis, romlis warmodgeniT yovelTvis win miuZRvis xalxs, mfarvelobs da marTavs maT bed-iRbals.
masterklasebze xazi gaesva "kvirikobis" dResaswaulis mniSvnelobas svaneTSi. igi iTvleba yvelaze maStabur dResaswaulad, romelic ewyoba sofel "kalaSi" "uSgulTan" axlos 28 ivliss. Tu marxvis dRe daemTxva maSin gadaaqvT sxva ricxvSi. sayuradReboa, rom am dRes tradiciulad iTqmeba pirvel rigSi sami sadRegrZelo: 1) RmerTi Segvewios, 2) mTavr angelozisa da 3) wminda giorgisa. Semdeg ki masTan dakavSirebul sagaloblebi. am dResaswaulze svanebi cdiloben Seasrulon yvela simRera, ferxuli Tu cekva." swored amitom Zalzed saintereso da nmiSvnelovani iqneba Tu saeqspedicio jgufi daafiqsirebs "kvirikobis" dResaswauls da adgilze Seiswavlis maT sacekvao kulturas.
masterklasis xelmZRvanelma yuradReba gaamaxvila svanuri cekvis musiklaur Tanxlebaze, razec ansamblis lotbarma batonma vaxtang filfanma dasmul kiTxvas Zalzed konkretuli da qoreografebisTvis saintereso pasuxi gasca. man Tqva: "istoriidan da praqtikidan CvenTvis cnobilia, rom svanuri ferxulebi da cekvebi mxolod da mxolod simRerisa da taSis TanxlebiT sruldeba. xolo ojaxSi ki SesaZlebelia " Cangze" da "Wunirze" Sesruldes. "
miuxedavad am pasuxisa kandid merlans dasaSvebad miaCnia xalxuri cekvis sasceno variantSi gamoyenebul iqnas instrumentebi, oRond '"Cangi" da "Wuniri" da ara dRevandel qoreografiul ansamblebSi ase gavrcelebuli dol-garmoni.
dasasruls minda uRrmesi madloba gadavuxado folkloris saxelmwifo centris SemoqmedebiT jgufs, xelmZRvanelobas, romlebmac Zalzed saintereso informaciiT gajerebuli SemoqmedebiTi dreebi aCuqa TiToeul Cvengans. es iyo zeimi im xalxisaTvis vinc wlebis ganmavlobaSi msgavsi saxis SemoqmedebiTi proeqtebis amoqmedebas eloda. (vgulisxmob qoreografiuli specialobis profesor-maswavleblebsa da studentebs).
imeds vitovebT, rom folkloris mxardaWeris programa kvlavac gagrZeldeba da saSualeba miecemaT am sferoSi momuSave,
dainteresebul axalgazrda mecnierebs aqtiuri monawileoba miiRon amgvar RonisZiebebSi. raTa mecnierulad damuSavdes jer kidev SemorCenili qarTuli xalxuri auTenTikuri sacekvao nimuSebi.
საგაზეთო სტატია : ავტორი ანა ღვინიაშვილი
Go to the top of the page
 
+Quote Post
გამოხმაურება Feb 2 2009, 14:06
გამოხმაურება #4


ახალი
*

ჯგუფი: Members
ნიკის ჩასმა
ციტატის ჩასმა
გამოხმაურება: 3
რეგისტრ.: 16-June 08
მდებარ.: dzebnashi...
მომხმარებელი № 276როკველი
ანა შენ ხარ?


--------------------
ვარ ჩემი ქვეყნის გულდამწვარი ჭირისუფალი,
ერის ბრწყინვალე მომავლით მსურს გავიხარო,
თუ საქართველო არ იქნება თავისუფალი,
დე, მტვრად ქცეული დამენახოს მთელი სამყარო!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
გამოხმაურება Feb 12 2009, 01:25
გამოხმაურება #5


ფორუმელი
**

ჯგუფი: Alazani Member
ნიკის ჩასმა
ციტატის ჩასმა
გამოხმაურება: 53
რეგისტრ.: 11-June 08
მდებარ.: tbilisi
მომხმარებელი № 248ციტატა(falestra @ Feb 2 2009, 10:06 AM) *
როკველი
ანა შენ ხარ?

კი მე ვარ rolleyes.gif შენ რომელი ხარ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
გამოხმაურება Apr 11 2009, 14:17
გამოხმაურება #6


ახალი
*

ჯგუფი: Members
ნიკის ჩასმა
ციტატის ჩასმა
გამოხმაურება: 3
რეგისტრ.: 16-June 08
მდებარ.: dzebnashi...
მომხმარებელი № 276ციტატა(rokveli @ Feb 11 2009, 09:25 PM) *
კი მე ვარ rolleyes.gif შენ რომელი ხარ?

rolleyes.gif მეც როკველი ვარ
მეც ანა ვარ

და "პადსკაზკას" მოგცემ: ჩემს ბიძაშვილს ჩემზე ადრე იცნობდი ddd.gif


--------------------
ვარ ჩემი ქვეყნის გულდამწვარი ჭირისუფალი,
ერის ბრწყინვალე მომავლით მსურს გავიხარო,
თუ საქართველო არ იქნება თავისუფალი,
დე, მტვრად ქცეული დამენახოს მთელი სამყარო!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
გამოხმაურება Apr 30 2009, 23:51
გამოხმაურება #7


ფორუმელი
**

ჯგუფი: Alazani Member
ნიკის ჩასმა
ციტატის ჩასმა
გამოხმაურება: 53
რეგისტრ.: 11-June 08
მდებარ.: tbilisi
მომხმარებელი № 248ციტატა(falestra @ Apr 11 2009, 10:17 AM) *
rolleyes.gif მეც როკველი ვარ
მეც ანა ვარ

და "პადსკაზკას" მოგცემ: ჩემს ბიძაშვილს ჩემზე ადრე იცნობდი ddd.gif

გასაგებიაააააა გიცანი ძვირფასოო smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
გამოხმაურება Dec 11 2009, 17:06
გამოხმაურება #8


ახალი
*

ჯგუფი: Members
ნიკის ჩასმა
ციტატის ჩასმა
გამოხმაურება: 1
რეგისტრ.: 11-December 09
მდებარ.: tbilisi
მომხმარებელი № 2,781მასტერ კლასები მართლა კარგი იყო
Go to the top of the page
 
+Quote Post
გამოხმაურება Dec 11 2009, 17:23
გამოხმაურება #9

ჯგუფი: Editors
ნიკის ჩასმა
ციტატის ჩასმა
გამოხმაურება: -4,611
რეგისტრ.: 5-December 08
მდებარ.: თბილისი
მომხმარებელი № 955KESHO
hello.gif

http://www.alazani.ge/forum/index.php?showtopic=15&st=440&start=440 ddd.gif


--------------------
წინაპართაგან წავიდა ყველა, სხვა ხალხის ისმის აქ ჟრიამული.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
გამოხმაურება Oct 3 2010, 15:03
გამოხმაურება #10


ფორუმელი
**

ჯგუფი: Alazani Member
ნიკის ჩასმა
ციტატის ჩასმა
გამოხმაურება: 53
რეგისტრ.: 11-June 08
მდებარ.: tbilisi
მომხმარებელი № 248qoreograf magistrantTa jgufis prezentacia baTumSi
(recenzia)

folkloris saxelmwifo centris iniciativiT 8-11 dekembris CaTvliT q.baTumSi Caatara masterklasebi qoreografiaSi. masterklasebs xelmZRvanelobda SoTa rusTavelis saxelobis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis profesori: uCa dvaliSvili. moxsenebiT gamovidnen SoTa rusTavelis saxelobis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis magistrantebi:
1. giorgi alimbaraSvili
2. levan aliaSvili
3. baqar xinTibiZe
4. miranda baRdadiSvili
5. ia lorTqifaniZe
6. sofiko kikabiZe
7. manana cincaZe
8. ana RviniaSvili
9. doqtoranti: eka geliaSvili da agreTve cnobili mocekvaveebi da qoreografebi:
1. aWaris damsaxurebuli artisti zaur laziSvili
2. saqarTvelos damsaxurebuli artisti fridon sulaberiZe
3. saqarTvelos damsaxurebuli artisti omar mxeiZe
4. saqarTvelos damsaxurebuli artisti Tengiz uTmeliZe
5 israfil diasamiZe
6. zurab baRdadiSvili
7. kandid merlani da eTnomusikologi nana valiSvili.
bolo sami wlis manZilze folkloris saxelmwifo centris mxardaWeriT qoreografiaSi Zalzed saintereso proeqtebi ganxorcielda, rac xels uwyobs axalgazrda Taobis SemoqmedebiT-mecnierul ganviTarebas. risTvisac did madlobas vuxdiT fokloris saxelmwifo centris xelmZRvanels b.n giorgi uSikiSvils da mis SemoqmedebiT jgufs.
AMamjerad Catarebuli masterklasic erT-erTi is proeqtia, romelis saSualebiTac moxerxda qoreogrfiaSi mniSvnelovani Temebis, sakiTxebis gacnoba, Seswavla da gaziareba farTo auditoriisadmi. adre Catarebuli masterklasebisgan gansxvavebiT amJamindeli masterklasi Secvlili formatiT warimarTa, romelic iTvaliswinebda rogorc praqtikul muSaobas, aseve Teoriul-seminars. unda aRiniSnos, rom es dReebi yvelaze mniSvnelovani Teatraluri universitetis qoreografiuli specialobis magistrantTa jgufisaTvis iyo. aq maT miecaT saSualeba warmoeCininaT qoreografiuli auditoriis winaSe TavianTi SesaZleblobebi. faqtiurad, am oTx dReSi moxda jgufis prezentacia da gzis gakvalva profesiul asparezze. raSic udidesi wvlili miuZRvis jgufis xemZRvanels, folkloris saxelmwifo centris qoreografiuli mimarTeulebis ufross, profesor: b.n uCa dvaliSvils.
saqarTveloSi qoreografiis umaRles profesiul skolas arc Tu ise didi xnis tradiciebi gaaCnia. igi sul ramodenime wlis daarsebuli gaxlavT. vimedovnebT, rom Teatralur universitetSi arsebuli qoreograf-magistrantTa jgufi safuZvels Cauyris dargis mecnierul ganviTarebas. damerwmunebiT albaT, rom qarTul qoreografiaSi gasakeTebeli Zalzed bevria da interesi da yuradReba sasurvelia Sesabamisi iyos am specialobisadmi. swored amitom folkloris saxelmwifo centri bolo sami wlis manZilze saintereso proeqtebs anxorcielebs am mimarTulebiT, ramac erTiorad gazarda profesionaluri midgoma qoreografiisadmi. es konkretuli masterklasic erT-erTi magaliTi gaxldaT imisa Tu, rogor da ra kuTxiT unda ganviTardes xelovnebis es dargi saqarTveloSi. vfiqrob, sasurveli iqneboda Tvali gadagvevlo da gagveazrebina TiToeuli maTganis samecniero Sromebi, romlebic Zalzed saintereso da mniSvnelovan informacias mogvawvdis qoreografebs.
masterklasis pirveli momxsenebeli gaxldaT doqtoranti eka geliaSvili. misi Tema: "wris simbolika qarTul xalxur qoreografiaSi" mxolod nawilia im samagistro Temisa, romelmac Zalzed didi mowoneba daimsaxura mis sadiplomo dacvaze da aseve universitetis samecniero komferenciaze. "wris simbolos sakiTxisaTvis" momxsenebeli xsnis simbolos, rogorc niSans, emblemas, arkvevs mis kavSirebs gamomsaxvelobiT saSualebebTan, msjelobs misi zogadisa da konkretulis sinTezis Sesaxeb. yuradRebas amaxvilebs imaze Tu ra gavlenas axdens esa Tu is simbolo adamianis cnobierebaze, rogor gamoiyeneba cekvis naxazSi, da sxvadasxvagvarad moqmedebs mayurebelze. saubrobs simbolos polisemantikis SesaZleblobebze. simboluri azrovnebis formebze. mohyavs sxvadasxva mosazrebebi wriuli kompoziciebis Sesaxeb. akeTebs saintereso daskvnas qoreografiasTan mimarTebaSi. msjelobs imis Sesaxeb, Tu uZvelesi ritualebi cekvebi rogor moicaven samyaros SexedulebaTa mudmiv arqetipebs: wre, kvadrats, xazs da sxv. aseve yuradRebas amaxvilebs arqaul sacekvao ritualebze, ara rogorc Tavisufali mxatvruli Semoqmedebis produqtze, aramed savaldebulo elementebze samyaros rTul simbolur urTierTobisaTvis. momxsenebeli aseve akonkretebs da Zalzed sainteresod aanalizebs sarTulebiani ferxulebis simbolikas, wris moZraobis mimarTulebebs da aseve konkretulad ganmartavs qarTul cekvaSi mocekvavis mier Sesrulebul brunvebis fsiqo-fiziulogiur faqtorebs. warmodgenili naSromi mecnierulad marTlac, rom Rrmadfilosofiuri da damafiqrebeli gaxldaT TiToeuli CvenTaganisTvis. ramac Sesabamisad damswre sazogadoebis didi mowoneba daimsaxura.
miranda baRdadiSvilis moxseneba Temaze: "pirobiToba da simboluroba qarTul xalxur qoreografiaSi" logikuri gagrZeleba iyo eka geliaSvilis naSromisa. cekva, rogorc kulturis Semadgeneli nawili bunebrivia ver darCeboda im pirobiTi, simboluri samyaros miRma, romelic adamianis azrovnebis, msoflmxedvelobis formas warmoadgenda, rogorc sinTezuri sivrcisa da drois xelovneba. swored amitom, momxsenebeli akonkretebs da aanalizebs, Tu ras niSnavs pirobiToba da simboluroba qoreografiaSi. aseve saubrobs konkretulad moZraobis, feris, ricxvis xazis simbolikaze qarTul qoreografiaSi. sainteresoa misi mosazrebebi cekva qarTulis kompoziciasTan dakavSirebiT, sadac igi am cekvas ukavSirebs mzesa da mTvaris urTierTmimarTebas.
miranda baRdadiSvili, rogorc momxsenebeli ar Semoifargla mxolod Teoriuli moxsenebiT. igi axalgazrda, niWieri damdgmeli qoreografi gaxlavT da dResdReobis baTumis meriis saxelmwifo ansamblSi moRvaweobs. is mudmiv SemoqmedebiT ZiebaSia da mis mier masterklasze warmodgenili aWaruli cekva swored amisi SesaniSnavi magaliTi gaxlavT Tu, rogor unda gasceniurdes auTentikuri sacekvao folklori ise, rom ar dakargos TviTmyofadoba da amave dros pasuxobdes Tanamedroveobis moTxovnebs sasceno qoreografiul xelovnebaSi.
Semdegi momxsenebeli gaxldaT ia lorTqifaniZe, romelmac warmoadgina Tema: "qoreografiuli saxis Seqmna". man sasaubrod saintereso saleqcio forma SemogvTavaza, romelic iTvaliswinebda, rogorc vizualuri masalebis demonstrirebas, aseve dialogis formas konkretul respodentTan (fridon sulaberiZesTan). TemaSi igi ayalibebs sxvadasxva aprobirebul Teoremebs, rac gasaTvaliswinebelia qoreografiuli saxis Seqmnisas. man warmoadgina unikaluri saarqivo Canawerebi qalaquri sacekvao folklorisa da SedarebiTi meTodis gamoyenebiT gaanaliza da gviCvena is niuansebi, rac mniSvnelovania sadadgmo xelovnebaSi.
am sakiTxis ganxilvisas gaimarTa Zalzed saintereso da mravlismTqmeli dialogi, diskusia konkretulad cekva "kintauris" warmoSobis Taobaze. unda iTqvas, rom am cekvas Cven yovelTvis qarTul cekvad movixseniebT. viciT rom me-19 saukuneSi, rodesac sxvadasxva erovnebis xalxi cxovrobda TbilisSi swored am periodSi Caisaxa qalaquri sacekvao kulturac. amitom damafiqrebelia cekva "kintouris" qarTuli warmoSoba. magram amaze arasdros, aravis, xmamaRla ar usaubria. masterklasze am sakiTxma mwvave diskusia gamoiwvia darbazSi da ori gansxvavebuli mosazreba warmoSva.
omar mxeiZe gadaWriT amtkicebs, rom cekva "kintauri" swored, rom qarTulia da igi ambobs: " kintauri qarTuli cekvaa Tavis yvela komponentiT da dauSvebelia am cekvis araqarTulad gamocxadeba! es cekva qarTveli kacis Seqmnilia da davukargoT qarTvel kacs? acxadebs igi didi mRelvarebiT. mis mosazrebas pasuxobs b.n uCa dvaliSvili, romelic mecnieruli- qoreografiuli praqtikis Sedegad calsaxad acxadebs, rom cekva "kintauri" ar aris qarTuli cekva. is erayidan kerZod qalaq "baRdadidan" Semovida Cvens yofaSi. magram aqve ambobs, rom "qarTvelebma Cveneburi suli CavudgiT. SeiZleba istoriulad, warmoSobiT araqarTuli iyos raRaca magram, ise SeviTviseT, ganvaviTareT, qarTuli suli CavbereT, aviyvaneT sadadgmo xelovnebis maRal doneze raTqmaunda Cveni, qarTvelebis damsaxurebaa. magram arcerTi qalaquri sacekvao foklori ar aris wminda qarTuli. es aris sami eris: azerbaijanelebis, somxebisa da qarTvelebis Semoqmedebis nazavi. ase Semovida cekva "baRdaduri" Cvens yofaSi da yvelafers Tu Tavis saxels davarqmevT ar unda iyos problema acxadebs igi.
dameTanxmebiT albaT, rom arsebobs gavlenis Teoremebi, rac uTuod gasaTvaliswinebelia am sakiTxTan mimarTebaSi da diskusia iZleva imis saSualebas, rom obieqturad mivudgeT konkretulad am cekvebis warmoSobis sakiTxs. radgan, rogorc batonma uCam Tqva:'Cven ar vityviT, istoria ityvis!
sakmaod saintereso da gaxldaT aseve levan aliaSvilis moxseneba dramaturgiuli kanonebis Taobaze qoreografiaSi. unda aRiniSnos, rom mas garda qoreografiuli ganaTlebisa miRebuli aqvs samsaxiobo da reJisoruli ganaTlebac, rac ufro met SesaZleblobebs aZlevs, rogorc momxsenebels am sakiTxs safuZvlianad CauRrmavdes. swored amitom mis mier warmodgenili problematika ar aris mxolod qoreografis TvaliT danaxuli da gaanalizebuli.
'umizezod cxovrebaSi araferi ar dxeba! ram aiZule es xalxi rom ecekvaT?" aseTnaerad svams is sakiTxs da ayalibebs dramaturgiuli kanonebis sqemas da yuradRebas amaxvilebs eqspoziciaze, preistoriaze, romlis mimarTac gaaCnia Zalzed saintereso individualuri damokidebuleba.
man, rogorc momxsenebelma wamoWra aseve mniSvnelovani problema dRevandel qarTul xalxur sasceno qoreografiaSi, sadac TvalnaTliv Cans Temebisa da siuJetebis simwire. "nuTu ar SeiZleba qal-vaJis siyvarulis Temis garda sxva Temebzec daidgas qarTul cekvebi? " ambobs igi. vfiqrobT mis mier dasmuli sakiTxebi usafuZvlo ar gaxlavT da urigo ar iqneba Tu am kuTxiTac dafiqrdebian SemoqmedebiTad momuSave damdgmeli qoreografebi. es mxolod gazrdis sazogadoebis interess da profesionaluri Sefasebis SesaZleblobas miscems kritikosebs. radgan SeuZlebelia srulfasovnad Sefasdes qoreografiuli nimuSi, romelSic ar ikveTeba Tema, idea da ar aris agebuli dramaturgiuli kanonebis mixedviT.
aqtualuri da mniSvnelovani gaxldaT aseve giorgi alimbaraSvilis moxseneba: "Zeli da misi daniSnuleba qooreografiul gakveTilze". unda aRiniSnos, rom igi Zalzed sainteresod muSaobs qoreografiuli pedagogikis kuTxiT da Tema, romelic man wamoWra sworeT, rom qarTuli cekvis pedagogebisTvisaa niSandoblivi. igi Tavdapirvelad saubrobs e.w.''"egzersisis" anu ZelTan varjiSebiis mniSvnelobaze, mis funqciaze, Tu ra daniSneleba aqvs qoreografiuli gakveTilis am nawils mocekvavis ganviTerebisaTvis. moyavs vizualuri (video) masalebi, sadac aRdgenilia qarTuli sasceno qoreografebis fuZemdeblebis: daviT javriSvilis, avTandil TaTaraZis da SedarebisTvis gviCvenebs aseve Teatrisa da kinos universitetis qoreografiuli specialobis erTe-erTi kursis da i.moiseevis ansamblis ZelTan varjiSebis video Canawerebs. giogi alimbaraSvilma warmodgenili vizualuri masalis CvenebiT auditorias misca saSuleba gaeanalizebina TiToeuli maTgani da Sesabamisi daskvnebi gamoetanaT Tu, rogor da ra mimarTulebiT unda ganviTardes dResdReobiT saqarTveloSi qoreografiuli gakveTilebi. vfiqrobT mis mier wamoWrili problematika ar aris usafuZvlo da aucilebelia am mimarTuelbiTac pedagog-qoreografebi safuZvlianad dafiqrdnen. radgan Cvens TanamedroveobaSi ukve miuRebelia im meTodologiiT Taobebis gazrda, rac miRebuli iyo warsulSi. dameTanxmebiT, rom 21 saukuneSi yvelaferi viTardeba da meti profesionaluri midgoma gvmarTebs sakiTxisadmi TiToeu;l Cvengans.. momxsenebeli aseve warmogvidgina foto masalebi, sadac aRbeWdili iyo konkretulad ' Tanamedrove standartebiT damzadebuli e.w Zeli-is sxvadasxxva variantebi, romelTa damontaJebac sacekvao darbazebSi dResdReobiT did sirTules ar warmoadgens. (vgulisxmob moZrav da distanciuri marTvis Zels) .
qarTul erovnul kostiums xangZlivi istoriuli warsuli gaaCnia. mogexsenebaT, rom saqarTveloSi da mTlianad kavkasiaSi qsovilis masala, silueti, ferTa Sexameba, Cacmisa da tarebis wesi sxvadasxva xalxs Tu kuTxes sxvadasxvagvari hqonda. dResdReobiT qoreografiaSi Zalzed aqtualuria tradiciuli sacekvao kostiumis stilizaciis sakiTxi. vfirobT sofiko kikabiZis mier warmodgenili Tema da is vizualuri masala, rac man uCvena damswre sazogadoebas Zalzed sainteresoa. am kuTxiT mniSvnelovani cnobebi Semogvinaxa ucxoelma mxatvarma marqs tilkem, romelmac 1912-1913 wlebSi eqspediciaSi dawvrilebiT Seiswavla da daxata yvela kuTxis kostiumi. saqarTveloSi mis mier 83 akvarelSi Sesrulebuli namuSevrebia Semonaxuli, rogorc samuzeumo eTnografiuli eqsponati. sofiko kikabiZe Tvlis, rom sasurvelia SeviswavloT Tundac am mxatvris mxatruli tiloebi da mivxvdebiT Tu ra mdidar, amouwurav SesaZleblobebs iZleva qarTuli tradiciuli kostiumi sacekvao kostiumebis Sesaqmnelad. sofiko kikabiZis, rogorc profesionali mxatvris mier warmodgenili da gaanalizebuli marqs tilkes namuSevrebi Zalzed saintereso da STambeWdavi gaxldaT.
qorwineba da masTan dakavSirebuli sacekvao ritualebi mniSvnelovan socialur movlenas warmoadgenda saqarTveloSi. manana cincaZe, rogorc qoreografi Tvlis, rom qorwinebis rituali Zalzed mrafalferovan da saintereso masalas iZleva Tematur-siuJeturi cekvis dadgmisas. swored amitom momxsenebeli Seecada mecnierulad Seeswavla saqarTvelos sxvadasxva kuTxis saqorwilo ritualebi da masTan dakavSirebuli sacekvao folklori. folkloruli cekvis sasceno damuSavebisas mis mier warmodgenili saqorwilo Tema vfiqrobT iZleva imis saSualebas, rom qoreografma dadgas romelime kuTxeze Tematur-siuJeturi cekva.
unda aRiniSnos, rom masterklasze TiToeul momxseneblebs Temebis wakiTxvis dros vizuauri (video) masalis gaSuqebaSi exmareboda baqar xinTibiZe. man aseve masterklasis monawileebs Seaswavla raWuli sacekvvao fokloridan erT-erTi ferxuli: "maRla mTas modga", romelic sabrZolo Sinaarsis gaxlavT.
usaTuod unda aRiniSnos, rom seminarze garda magistrantTa jgufisa Zalzed saintereso moxsenebebi warmoadgines danarCenma monawileebmac. samwuxarod statiis am formatSi ver moxerxda maTi ganxilva da gaanalizeba, magram damerwmuneT, rom ToToeuli gamosvla Zalzed STambeWdavi gaxldaT. am ramodenime masterklasma aCvena, rom swori mumarTiulebiT midis folkloris centri. saWiroa aseTi Sexvedrebi kvlavac gagrZeldes. Sedga Zalian kargi tandemi Zvelsa da axal Taobas Soris, ara marto folkloruli fesvebis SenarCunebis TvalsazreisiT, aramed praqtikuli gamocdilebis gaziarebis, individualuri mosazrebebis, axali koncefciebis warmoqmnis da qoreofiaSi arsebuli aqtualuri problemebis gadaWris gzebis saZieblad. gamoikveTa, rom Zveli Taobis praqtikuli gamocdileba da axali Taobis qoreografTa samecniero xedva qarTuli qoreografiis Tanamedrove temdenciebs swori mimarTulebiT ganaviTarebs. daveTanxmebiT baton zaur laziSvilis da erTxmad SegviZlia vTqvaT, rom: "saqarTveloSi exla saWiroa SevkraT Zlieri ferxuli qarTuli cekvis siwmindis dasacavad".


avtori: ana RviniaSvili
2010w


ეს არის აქამდე რიგი მიზეზების გამო გამოუქვეყნებელი რეცენზია. იმედია დააინტერესებთ იმათ ვინც ქართული ხალხური ქოიორეოგრაფიის გულშემატკივრები ხართ. საინტერესო იქნებოდა თქვენი მოსაზრებების მოსმენა ამ სტატიაზე . smile.gif როგორც ამ სტატიის ავტორმა შემიძლია გაგცეთ პასუხები თუ რამე დაგაინტერესებთ კიდევ.

ამ მასტერკლასის შემდეგ კიდევ ჩატარდა ისევ ბათუმში მასტერკლასები 2010წლის ივლისის თვეში, რომელიც კიდევ უფრო შედეგიანი აღმოჩნდა. ნელ-ნელა ცოტა აზრზე მოდიან მგონი ქორეოგრაფები რისი ცოდნა ევალებათ smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
 
ამ თემას კითხულობს 1 მომხმარებელი (მათ შორის 1 სტუმარი და 0 დამალული მომხმარებელი)
0 მომხმარებელი:
GEORGIAN FOLKLORE მთავარი | ფორუმი | გალერეა Powered By GIORGI BERIKELASHVILI